Menu

Informace o škole

1. Název školy

Mateřská škola Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení školy

Zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, se sídlem v Brně, Palackého náměstí 11, 621 00.

Příspěvková organizace poskytuje jako mateřská škola předškolní vzdělávání, které je hlavním účelem a předmětem činnosti, pro který je příspěvková organizace zřízena. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ostanoveními § 16 a části druhé, a provádějícími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura školy

Ve vedení Mateřské školy Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace je ředitelka Mgr. Blanka Sáčková. Je vedoucí organizace, statutární orgán, jmenovaný zřizovatelem v souladu s § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.. Řídí a kontroluje veškerou činnost mateřské školy, odpovídá za pedagogické i hospodářské výsledky školy.

Zástupkyní ředitelky je paní Eva Kachlířová. Zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti, v omezeném rozsahu.

Vedoucí školní jídelny je paní Soňa Tomášková. Řídí školní jídelnu, odpovídá za její plynulý chod a řádné hospodaření. Řídí práci hlavní a pomocné kuchařky.

Ve škole pracují pedagogičtí a provozní zaměstnanci.

4. Kontaktní spojení na školu

4.1 Kontaktní poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola Brno

Škrétova 2

Brno 

621 00

4.2 Úřední hodiny ředitele školy

září – červen – Po a St 10:00 – 12:00 hod., po domluvě v jiném termínu 

červenec – srpen – Po 10:00 – 12:00 hod., po domluvě v jiném termínu

4.3 Telefonní číslo

541 225 333

4.4 Adresa internetové stránky

msskretova.cz

4.5 Další elektronické adresy

– školní emailové adresa – msskretova@volny.cz (ředitelka)

– třídní emailové adresy: berusky.skretova@seznam.cz, kotatka.skretova@seznam.cz, slunicka.skretova2@seznam.cz

– ID datové schránky – 8a3kn5u

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 41334621/0100 vedený u Komerční banky, při platbě za stravu, či vzdělávání prosím uvádějte v.s. číslo měsíce (měsíců) a roku (např. 32018, 3452018)

6. IČ – 70435359

7. DIČ – CZ70435359

8.Dokumenty školy

Hlavní dokumenty školy i rozpočet na daný rok naleznete v sekci „Dokumenty“

9. Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

10. Formuláře

naleznete v sekci „Dokumenty“

11. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách. Předpisy můžete nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra ( http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ ).

13. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl stanoven. Veškeré informace jsou podávány zdarma.

14. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

15. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů